تماس با شوکوبرندز

  • دفتر تهران:      02128422727
    تلــفن هـمراه: ۰۹۱۴۲۱۸۲۷۲۷ 
  • نشانی دفتر مرکزی:
    تبریز، خیابان ارک، پلاک 22
    تلفن: ۰۴۱۳۳۳۷۲۷۲۷
  • info@chocobrands.ir